Размисли за използването на технологии в дистанционна форма на обучение